Uppvisning Byske nationaldagen 2019

Foto:©Tommy Lundberg