Uppvisning Byske nationaldagen 2018

Foto:©Tommy Lundberg